Đang xử lý.....

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Một số thông tin về chương trình đào tạo - Tên chuyên ngành đào tạo: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị - Mã số chuyên ngành đào tạo: 60140111 - Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị - Đơn vị đào tạo: Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm