Đang xử lý.....

Giới thiệu về khoa 

I. Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02083750741

Email: khoagdct@dhsptn.edu.vn

II. Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Giáo dục chính trị ra đời gắn với nghị định 31/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên; Theo quyết định 155/QĐ TCCB ngày 05/08/1995 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, khoa Giáo dục Chính trị và lý luận Mác-Lênin (Khoa Mác-Lênin) chính thức được thành lập trên cơ sở sát nhập đội ngũ cán bộ giảng dạy thuộc các bộ môn Mác-Lênin của 5 trường Đại học thành viên vào thời điểm đó. Nhiệm vụ chính trị của khoa được xác định: Giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin cho sinh viên toàn Đại học Thái Nguyên; đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Công dân

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trên, sau 10 năm hoạt động, do yêu cầu đổi mới công tác tổ chức và đào tạo của Đại học Thái Nguyên, Khoa đã tách một bộ phận cán bộ giảng dạy làm lực lượng nòng cốt hình thành bộ môn Mác-Lênin cho các trường thành viên. Năm 2010, Khoa được đổi tên mới thành Khoa Giáo dục Chính trị và sinh viên chuyên ngành được đổi tên từ Giáo dục Công dân thành Giáo dục Chính trị.

Từ năm học 2010 – 2019, nhiệm vụ của khoa là giảng dạy các môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam, Pháp luật đại cương, cho toàn bộ sinh viên trường Đại học Sư phạm và đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục Chính trị. Giảng dạy triết học cho học viên cao học toàn trường, Giảng dạy cao học chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn lý luận chính trị.  Với chặng đường hơn 25 năm cùng sự nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn vươn lên tự khẳng định của tập thể cán bộ giảng dạy cùng các thế hệ sinh viên, Khoa GDCT đã thu được nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo chung của Trường Đại học Sư phạm và toàn Đại học Thái Nguyên, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

III. Cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo khoa

1. Bộ máy lãnh đạo khoa:

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Công tác Học sinh sinh viên tổ chức, thực hiện tốt nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và người học;

b) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Giáo dục Chính trị;

c) Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học chương trình sư phạm Giáo dục Chính trị;

d) Quản lý, tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo sau đại học thuộc ngành Giáo dục Chính trị;

đ) Tổ chức giảng dạy các môn Lý luận chính trị và Giáo dục pháp luật trong toàn trường;

e) Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Giáo dục Chính trị;

g) Tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông ngành Giáo dục Công dân;

h) Phối hợp với các khoa Tâm lý - Giáo dục và các Khoa liên quan tổ chức, quản lý và phát triển chương trình dạy học các môn học thuộc ngành Giáo dục Chính trị

i) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn Miền núi, các địa phương, Trường thực hành tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Giáo dục Chính trị; bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh chuyên ngành Giáo dục Chính trị;

k) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên ngành Giáo dục Chính trị;

l) Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên và Phòng Đào tạo , Ban Quản lý Ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;

m) Phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành Giáo dục Chính trị;

n) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;

o) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên:

Hiện tại khoa có 21 cán bộ, giảng viên (17 cán bộ, giảng viên hữu cơ, 03 cán bộ kiêm nhiệm, 01 CB văn phòng), trong đó:

- 9 giảng viên có học vị tiến sỹ, chiếm  42%

- 11 giảng viên có trình độ thạc sỹ, chiếm 52%

- 01 cán bộ văn phòng có trình độ cử nhân, chiếm 4,7%

- Tỷ lệ nam, nữ: Nam 3 người chiếm 14% ; Nữ 19 người chiếm 86%

- Số giảng viên đi học NCS: 05

- Trong đó có 03 giảng viên kiêm nhiệm

- TS. Đồng Văn Quân - Thường vụ Đảng Ủy,  Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Chủ tịch Công đoàn trường

- TS. Phạm Thị Huyền- Văn phòng Đảng ủy

- TS Nguyễn Thị Hường - PHT Trường THPT Thái Nguyên

4. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu:

4.1. Chuyên ngành đào tạo, trình độ:

Trình độ Đại học: Cử nhân Giáo dục Chính trị

Trình độ sau đại học: Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn GDCT (đã và đang đào tạo 7 khóa).

4.2. Số lượng SV chính quy hiện đang đào tạo tại khoa: khoảng 140 SV

4.3. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Lịch sử Triết học, Triết học phương Tây hiện đại, Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế học, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa học, Đạo đức học, Tôn giáo học, Mỹ học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học; Phương pháp giảng dạy GDCD – GDCT, Phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa, Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Văn kiện Đảng, Giáo dục giới tính và SKSS, Giáo dục môi trường, Công tác Đảng và Đoàn thể trong trường phổ thông, Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế….

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Công tác Học sinh sinh viên tổ chức, thực hiện tốt nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và người học;

b) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Giáo dục Chính trị;

c) Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học chương trình sư phạm Giáo dục Chính trị;

d) Quản lý, tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo sau đại học thuộc ngành Giáo dục Chính trị;

đ) Tổ chức giảng dạy các môn Lý luận chính trị và Giáo dục pháp luật trong toàn trường;

e) Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Giáo dục Chính trị;

g) Tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông ngành Giáo dục Công dân;

h) Phối hợp với các khoa Tâm lý - Giáo dục và các Khoa liên quan tổ chức, quản lý và phát triển chương trình dạy học các môn học thuộc ngành Giáo dục Chính trị

i) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn Miền núi, các địa phương, Trường thực hành tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Giáo dục Chính trị; bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh chuyên ngành Giáo dục Chính trị;

 k) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên ngành Giáo dục Chính trị;

l) Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên và Phòng Đào tạo , Ban Quản lý Ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;

m) Phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành Giáo dục Chính trị;

n) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;

o) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên:

Hiện tại khoa có 19 cán bộ, giảng viên cơ hữu (giảng viên: 18 người, CB văn phòng: 01 người), trong đó:

- 6 giảng viên có học vị tiến sỹ, chiếm  31%

- 12 giảng viên có trình độ thạc sỹ, chiếm 63%

- 01 cán bộ có trình độ cử nhân, chiếm 5%

- Tỷ lệ nam, nữ: Nam 3 người chiếm 15% ; Nữ 21 người chiếm 85%

- Số giảng viên đi học NCS: 05

Ngoài ra, Khoa còn có 03 giảng viên kiêm nhiệm:

- TS. Đồng Văn Quân - Thường vụ Đảng Ủy,  Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Chủ tịch Công đoàn trường

- TS. Phạm Thị Huyền - Phó tránh văn phòng Đảng ủy

- TS. Nguyễn Thị Hường- Phó hiệu trưởng trường THPT Thái Nguyên

4. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu:

4.1. Chuyên ngành đào tạo, trình độ:

Trình độ Đại học: Cử nhân Giáo dục Chính trị

Trình độ sau đại học: Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn GDCT (đang đào tạo 4 khóa)

4.2. Số lượng SV chính quy hiện đang đào tạo tại khoa: khoảng 250 SV

4.3. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Lịch sử Triết học, Triết học phương Tây hiện đại, Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế học, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn hóa học, Đạo đức học, Tôn giáo học, Mỹ học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học; Phương pháp giảng dạy GDCD – GDCT, Phương pháp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa, Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, Văn kiện Đảng, Giáo dục giới tính và SKSS, Giáo dục môi trường, Công tác Đảng và Đoàn thể trong trường phổ thông, Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế….

IV. Các thành tích của đơn vị

1. Kết quả đào tạo chính quy:

Số lượng khoá đã và đang đào tạo: 25 khoá. Số lượng SV 1563 SV

Số lượng khoá đã tốt nghiệp: 21 khoá. SV tốt ngiệp 1400. Tỷ lệ tốt nghiệp 97%

2. Kết quả đào tạo không chính quy:

Số lượng khoá đã đào tạo: 9 khoá. Số lượng HV.377

Số lượng khoá đã tốt nghiệp: 8 khoá.  Đã tốt nghiệp 343 HV

Số lượng khóa đang đào tạo: 1 khóa 36 HV Đại học Hùng Vương- Phú Thọ.

3. Kết quả đào tạo sau đại học

Đã và đang đào tạo 5 khóa. 26 Học viên

40 học viên đã hoàn thành học tập và cấp bằng Th.S

27 học viên đang theo học

4. Thành tích nghiên cứu khoa học

+ Đề tài NCKH của giảng viên:

- Đề tài cấp bộ:  Đã thực hiện 6 đề tài;

-Tham gia 01 dự án quốc tế “Giảm nghèo ở Việt Nam” (Việt Nam - Canada);

-Tham gia 03 đề tài cấp Nhà nước;

- Cấp cơ sở: Đã thực hiện hơn 10 đề tài;

- Cấp đại học: Đã thực hiện 2 đề tài

-  Đề tài NCKH của sinh viên: Đã thực hiện khoảng 200 đề tài; 7 SV đoạt giải SVNCKH.

Số giáo trình, đề cương bài giảng đã xuất bản: 04

5. Khen thưởng, thành tích:

* Giải tập thể:

- Khoa nhiều năm đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến

- Giải nhất cuộc thi “Olimpic các môn khoa học Mác – Lênin” cấp trường năm 2006 và năm 2008.

- Giải nhì hội thi NVSP cấp trường năm 2009

- Các hoạt động phong trào của các Thầy cô giáo và các em sinh viên trong khoa từng bước trưởng thành và được ghi nhận qua các giải thưởng trong cuộc thi: Bí thư Chi bộ giỏi (giải khuyến khích năm 2014), Báo cáo viên tuyên truyền Tư tưởng HCM (giải ba năm 2014), Tiếng hát người giáo viên nhân dân (giải nhì năm 2015), Tìm hiểu pháp luật, Ánh sáng soi đường (giải nhất năm 2015)…

- Giải khuyến khích cuộc thi “Xây dựng và bình chọn clip tuyên truyền về khoa/ Bộ môn” do Hội Sinh viên Trường Địa học Sư phạm tổ chức.

* Giải cá nhân:

Giảng viên:

* Trong nhiều năm qua, cán bộ, giảng viên khoa Giáo dục chính trị đã có nhiều cố gắng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc: Nhiều thầy cô giáo trong nhiều năm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, chiến sỹ thi đua cấp Bộ và đã được tặng giấy khen của Hiệu trưởng, Giám đốc ĐHTN và Bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục đào tạo

- Giấy khen của Giám đốc ĐHTN có các thầy cô:  Vũ Thị Tùng Hoa,Thầy Vũ Minh Tuyên, Nguyễn Thị Khương, Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Hường, Ngô Thị Lan Anh…

- Bằng khen có các thầy cô: Vũ Thị Tùng Hoa, Vũ Minh Tuyên, Nguyễn Thị Khương, Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Hường, Ngô Thị Lan Anh

- Chiến sỹ thi đua cấp Bộ có cô: Nguyễn Thị Khương

* Giảng viên tham gia huấn luyện đội tuyển thi Ánh sáng soi đường các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh  lần thứ hai  của tỉnh Thái Nguyên năm 2017 và đạt giải Ba toàn quốc: Nguyễn Thị Khương, Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy, Trần Thị Lan

Sinh viên:

- SV Phạm Thị Hồng GDCD 40 giải nhất cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp trường, cấp ĐHTN, cấp tỉnh.

- SV Hoàng Thị Thanh Nhung GDCD41 đạt danh hiệu Sao tháng giêng năm 2009

- SV Phạm Thu Thuỷ GDCD41 giải nhất “Trí tuệ sinh viên” cấp trường năm 2009

- SV Nguyễn Thị Mây GDCD42B: Huy chương vàng phần thi hùng biện NVSP toàn quốc năm 2009. Giải nhất hùng biện cuộc thi “Tìm hiểu biến đổi khí hậu” cấp ĐHTN năm 2009-2010. Giải khuyến khích MC tài năng của trường năm 2009 - 2010. Giải nhất vòng thi tháng, giải khuyến khích vòng thi quí cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo” của Đài truyền hình Thái Nguyên.

- Nguyễn Thị Khánh Ly K43, giải nhì sinh viên NCKH cấp trường

- Nguyễn Thị Thúy Giang K45, giải nhì sinh viên NCKH cấp trường, giải khuyến khích cấp ĐH Thái Nguyên

- Nguyễn Thị Hồng Ngọc K46: Danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường

- Triệu Thảo Chi K47, giải nhất sinh viên NCKH cấp trường.

- Tạ Thị Hà K47: Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; Giải thưởng Sao tháng giêng năm 2016 và nhiều giấy khen của Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Sư phạm.

- Lê Nhật Quỳnh Anh: Giấy khen của ĐHTN về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2014 - 2015, Giấy khen của trường ĐHSP về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2015, danh hiệu sinh viên giỏi toàn khóa.

- Lê Dung Nhi: Giấy khen của ĐHSP về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013 - 2015, 2014 - 2017, 2015 - 2018; Bằng khen của ĐHTN về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh TN nhiệm kỳ 2014 - 2017; Bằng khen của Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2013 - 2015; Giải ba Hội thi “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015” cấp trường, danh hiệu sinh viên giỏi toàn khóa...

- Lục Văn Vinh: Giấy khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHSP về thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2017, giấy khen cán bộ đoàn xuất sắc năm 2016 của Hội Sinh viên trường ĐHSP, giấy khen của Hội Sinh viên trường ĐHSP về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên nhiềm kỳ 2013 - 2015...

- Hoàng Thị Quỳnh: Giấy khen của Hội Sinh viên trường ĐHSP về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên.

- Phạm Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Thu Trang giải ba toàn quốc về NCKH của SV