Đang xử lý.....

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

 

1. Sứ mạng

Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là khoa đào tạo giáo viên Giáo dục công dân, Giáo dục Chính trị có trình độ đại học và sau đại học có chất lượng; bồi dưỡng chuẩn hoá và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị các cấp, bậc học; thực hiện và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị; giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và người học trong toàn trường.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030, Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là nơi đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục chính trị, Giáo dục công dân có chất lượng tốt trong nước; đảm bảo cho người học (đặc biệt là người dân tộc thiểu số) sau tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức học vấn rộng, chuyên sâu; có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với sự thay đổi của giáo dục Việt Nam.

3. Mục tiêu

Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị trình độ đại học, sau đại học; đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ; thực hiện và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị. Người học sau khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ bản, chuyên sâu; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có năng lực tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết những yêu cầu của lý luận, thực tiễn giáo dục đặt ra; có năng lực ngoại ngữ, tin học đủ đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập quốc tế.

Giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và người học trong toàn trường.

4. Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của chúng tôi là: “Đoàn kết, sáng tạo, thích ứng và đổi mới”.