Đang xử lý.....

Ngành học Giáo dục Chính trị

Giáo dục chính trị là ngành học đào tạo sinh viên chuyên sâu về các môn khoa học như: Triết học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Pháp luật học